Tedavi almamış obsesif-kompulsif hastalarda elektroensefalografik karmaşıklık ve azalmış rasgelelik
Oguz Tan, Serap Aydin
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Çalışmalar birbirinden farklı nöropsikiyatrik hastalıklarda elektroensefalografide (EEG) karmaşıklığın anormal olduğunu göstermiştir. Ancak obsesif kompülsif bozuklukta (OKB) EEG karmaşıklığını araştıran çok az çalışma vardır.

Yöntem: OKB’li hastalarda ve sağlıklı kontrollerde gözler kapalı halde 3 dakikalık EEG serileri çekildi. Her bir seri, 10 ve 30 saniyelik pencerelere bölünerek çoklu özdeş epoklara ayrıldı. Kolmogorov karmaşıklığı (KK) ve oto regresif (OR) model kullanılarak segmentlere ayrılmış EEG epoklarının karmaşıklığı hesaplandı.

Bulgular: Gerek KK gerekse OR model, OKB’lilerde karmaşıklığın kontrollere göre anlamlı derecede düşük olduğunu gösterdi. Bu düşüklük hem 10 hem de 30 saniyelik pencereler için geçerliydi, ama OR modelde 10 saniyelik pencere hastalarla kontrolleri 30 saniyelik pencereye göre daha iyi ayırt etti.

Sonuç: OKB’lilerin EEG’lerinde karmaşıklık ve rastgelelik azalmış, düzenlilik artmıştır. Kantitatif bir belirleme yapabilmek için EEG sinyallerinin segmentasyonu faydalıdır. Daha küçük pencereler EEG karmaşıklığını daha duyarlı biçimde gösterir.
Anahtar Kelimeler: Oto regresif model düzeni, EEG karmaşıklığı, Kolmogorov karmaşıklığı, obsesif kompülsif bozukluk
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:101-112
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.