Eroin bağımlısı erkeklerde tiol/disülfit homeostazi
Vahap Ozan Kotan, Fatma Meric Yilmaz, Salim Neselioglu, Ozcan Erel, Ihsan Tuncer Okay, Serkan Kiral, Abdurrahim Bakirhan, Erol Goka
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Eroin bağımlılığının oksidatif stres artışı ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Oksidatif stres disülfit oluşumuna yol açarak tiol/disülfit (SH/SS) homeostazını bozabilir ve böylece protein işlevlerinde değişimlere neden olabilir. Eroin bağımlılarında serum tiol miktarı ve kan disülfit miktarının araştırıldığı bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı eroin bağımlılığında dinamik SH/SS homeostazını incelemektir.

Yöntem: Otuz bir eroin bağımlısı erkek ve otuz bir sağlıklı erkekte natif tiol-disülfit değişimlerini içeren kan SH/SS homeostazı incelendi. Serum natif tiol ve total tiol (ToSH) düzeyleri ölçüldü; natif tiol ve ToSH düzeyleri farkının yarı değeri olarak disülfit bağ düzeyi hesaplandı. Karşılaştırmalar t testi ile yapıldı.

Bulgular: Eroin bağımlısı erkeklerde SH ve ToSH konsantrasyonları kontrollere göre daha düşük (her ikisi için p<0.001) ve SS düzeyleri daha yüksek (p=0.001) saptandı. Eroin bağımlılarında SS/ToSH ve SS/SH oranları sağlıklı erkeklerden daha yüksek (her ikisi için p<0.001) ve SH/ToSH oranı daha düşük (p<0.001) saptandı.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları serum SH ve ToSH düzeylerinin eroin bağımlısı erkeklerde azalmış olduğu ve SH/SS homeostazının disülfit bağı oluşumu yönünde bozulduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar eroin bağımlılığı patogenezi ve eroin bağımlılığına yaklaşım açısından katkı sağlayabilir. Eroin bağımlılığının tedavi sürecinde tiol eksikliğinin yerine konması ve aşırı disülfit miktarının azaltılması tedavi yanıtı açısından olumlu etki gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, disülfit, eroin, oksidatif stres, tiol
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:95-100
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.