Kadın fibromiyalji hastalarında çocukluk çağı travmaları, disosiyatif yaşantılar ve depresyonun ağrı ile ilişkisi: Kesitsel bir çalışma
Hakan Karas, Ejder Akgun Yildirim, Suat Kucukgoncu, Umut Yakut
Makale No: 2   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı fibromiyalji (FM) hastalarında çocukluk çağı travmaları ile disosiyatif belirtileri araştırmak ve bu özelliklerin FM’deki ağrı şiddeti ile ilişkisini incelemektir.

Yöntem: Fizik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğinde fibromyalji tanısıyla takip edilmekte olan 40 hasta ile kontrol grubu olarak yaş, cinsiyet ve öğrenim durumu açısından benzer olan 38 sağlıklı kişi çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara sosyodemografik ve klinik veri toplama formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (ÇÇTÖ), Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DYÖ), Somatoform Disosiyasyon Ölçeği (SDÖ) ve Görsel Analog Skala (GAS) uygulandı.

Bulgular: FM grubunda duygusal istismar, fiziksel ihmal, fiziksel istismar, ÇÇTÖ toplam, SDÖ ve DYÖ puan ortalamaları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. Gruplar arasında depresyon düzeyleri kontrol edilerek karşılaştırma yapıldığında ise sadece SDÖ puan farklılığının anlamlı olarak devam ettiği görüldü. Somatoform disosiyasyon puanlarının FM hastalarında ağrı şiddetinin anlamlı belirleyicisi olduğu saptandı.

Sonuç: Somatoform disosiyatif belirtiler FM hastalarında kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Bu belirtiler FM’deki ağrının gelişmesine ve şiddetlenmesine katkı yapıyor olabilir. Çocukluk çağı travma öyküsünün sık olduğu FM hastalarının tedavisinde disosiyatif belirtilerin ele alınması önemli bir yer tutmaktadır ve bu nedenle bu hastaların tedavisinin psikiyatristlerle işbirliği içinde yürütülmesi önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı travmaları, disosiyasyon, fibromiyalji, somatoform disosiyasyon
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:86-94
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.