Şizofrenide klinik içgörünün psikiyatrik semptomlar ve bilişsel işlevler ile ilişkisi
Pelin Kurtgoz Zorlu, Omer Bilgic, Tuba Sahin, Nabi Zorlu
Makale No: 1   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Şizofrenide bozulmuş içgörünün etiyolojisini anlamak; içgörü kazandırmak, tedavi uyumu ve tedavi yanıtları için etkili müdahale yöntemleri geliştirmek açısından önemlidir. Çalışmamızda, şizofreni hastalarında, klinik özellikler ve bilişsel işlevler ile klinik içgörünün farklı boyutları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya DSM-5’e göre şizofreni tanı kriterlerini karşılayan 59 hasta alınmıştır. Tüm olguların ilaç tedavisi sürmektedir ve son 3 ay içinde hastane yatışı ve ilaç tedavisinde değişiklik olmamıştır. Hastalar pozitif ve negatif sendrom ölçeği (PANSS), Akıl Hastalığına İçgörüsüzlük Ölçeği (AHİÖ), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET), Stroop Testi, İşitsel Üçlü Sessiz Harf Sıralaması Testi (İÜSHST) ve İz Sürme Testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ortalama yaş 41.1±10.3 yıl olarak saptanmıştır. Çalışmaya alınan hastaların %71.2’si erkek (s=42) ve %28.8’i (s=17) kadındır. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 24.6±7.6 yıl, hastalığın ortalama süresi 16.5±9.4 yıl ve ortalama hastanede yatış sayısı 2.6±2.8 olarak saptanmıştır. PANSS pozitif ve genel puanlarının AHİÖ toplam puanı için, PANSS genel puanı ve hastalık süresinin AHİÖ-hastalığın farkında olma puanı için, PANSS pozitif ve genel puanlarının AHİÖ-tedavi etkisinin farkında olma puanı için ve PANSS genel puanı ve hastalık başlangıç yaşının AHİÖ-sosyal sonuçların farkında olma puanı için öngördürücü olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Klinik içgörü ile ilişkili olabilecek etkenlerin değerlendirildiği bu çalışmada, şizofreni hastalarında klinik içgörünün pozitif ve genel semptomlarla ilişkili olduğu ancak, negatif semptomlar ve nörokognitif bozulma ile ilişkili olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İçgörü, nörobilişsel işlevler, pozitif semptomlar, şizofreni
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:79-85
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.