Aripiprazol kullanımı ile ortaya çıkan mani: Olgu Sunumu
Demet Saglam Aykut, Ahmet Tiryaki, Evrim Ozkorumak
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Bipolar depresyon tedavisinde olanzapin, ketiyapin, aripiprazol gibi bazı antipsikotik ilacların etkili oldukları gösterilmiş olup, atipik antipsikotiklerle tedavi sırasında mani ve depresyon dönemlerinin indüksiyonu da bir risk olarak tanımlanmıştır. Literatürde aripiprazol’ün antidepresan etkinliği olması ile birlikte manik kaymaya da yol açabileceği bildirilmiştir. Bu yazıda 30mg/dl dozundaki aripiprazol tedavisi ile manik kayma görülen bir olgu tartışılmıştır. 35 yaşında, kadın hasta, 12 yıldır bipolar afektif bozukluk-I (BAB-I) tanısıyla takip edilmekte olup son 14 aydır paliperidon 9mg/gün ve lityum 1200mg/gün tedavisi almaktadır. Son 3 haftadır ‘güçsüzlük, hayattan keyif almama, sürekli yatma isteği sonrasında gelişen günahkar olduğunu, suçlu olduğunu, kötülük göreceğini düşünme, insanlardan şüphelenme, kendine büyü yapıldığını dile getirme’ şeklinde yakınmaları ile yakını refakatinde polikliniğe başvurmuştur. Hasta, BAB- I ‘psikotik özellikli depresif nöbet’ tanısı ile kliniğe yatırılarak takip altına alınmıştır. Mevcut tedavisine aripiprazol 30mg/gün eklenmiştir. Aripiprazol eklendikten sonraki 15 gün içinde hastanın dışa vuran davranışlarında artma, anlamsız gülümsemeler, uyku ihtiyacında azalma, büyüklük sanrıları şeklinde yakınmaları ortaya çıkmıştır. Mani belirtilerinin aripiprazol ile indüklenmiş olacağı düşünülerek aripiprazol dozu 10mg/gün’e düşürülmüştür, sonraki 2 hafta içinde hastanın gece uykuları düzelmiş, sanrıları azalarak kaybolmuştur.
Anahtar Kelimeler: Aripiprazol, bipolar depresyon, manik dönem
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:370-373
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.