Fantom ağrılarının tedavisinde EMDR terapi etkinliğinin değerlendirilmesi
Ebru Sinici
Makale No: 6   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Fantom ağrısının (FA) tedavisinde Eye Movements of Desensitization and Reprocessing (EMDR) terapisinin etkinliği araştırılmıştır.

Yöntem: Çalışmaya GATA Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde yatan ve ampütasyon uygulanmış 14 hasta alınmıştır. Dört hastaya diyabetik ayak nedeniyle, 10 hastaya ise travmatik nedenli ampütasyon uygulanmıştır. Beş hastaya üç seans, sekiz hastaya beş seans ve iki hastaya da altı seans EMDR uygulaması yapılmıştır. Tedavinin sonlanması, hastaların ağrılarının olmadıklarını ifade etmeleriyle sağlanmıştır. Ampütasyon sonrası EMDR uygulamasından önce erken dönemde (birinci hafta sonunda) ve uygulamadan hemen sonra Mc Gill Melzack Ağrı Soru Formu, Durumluk Kaygı Envanteri (DKE), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Ruhsal Belirti Tarama Listesi (Symptom Distress Checklist, SCL 90-R) uygulanmıştır. Daha sonra bir ay ve üç ay sonra kontrol muayenesine çağrılan hastalara bu testler tekrar verilmiştir. SCL 90-R ise üçüncü ay kontrolünde tekrar uygulanmıştır.

Bulgular: EMDR uygulaması öncesi, uygulama sonrası, bir ay ve üç ay sonra kontrollerde hastaların ağrılarında belirgin azalma görülmüştür.

Sonuç: Bu çalışmada, EMDR terapisinin fantom ağrıları üzerinde anlamlı bir iyileşme sağladığı saptanmıştır. Bulgulara dayanarak EMDR terapisi fantom ağrıları üzerinde erken dönem uygulamasıyla etkin görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: EMDR, ağrı, fantom ağrısı, travma
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:349-358
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.