Problemli internet kullanımı ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Gulen Say, Aysegul Durak Batigun
Makale No: 4   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Çalışmanın temel amacı, problemli internet kullanımı ile ebeveyn-ergen ilişki niteliği, yalnızlık, öfke ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Ayrıca problemli internet kullanımının cinsiyet ve sosyo-ekonomik düzey gibi sosyodemografik değişkenler açısından nasıl farklılaştığının belirlenmesi de diğer bir amaçtır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini 402 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. İnternette Bilişsel Durum Ölçeği, Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği, UCLA Yalnızlık Ölçeği, Problem Çözme Envanteri ve Çok Boyutlu Öfke Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler; korelasyon, varyans analizi (ANOVA) ve çoklu aracılı model testi (Bootstrap) gibi istatistik analiz yöntemleri ile incelenmiştir.

Bulgular: Örneklemin %16.4’ünün problemli internet kullanımı puanlarının yüksek olduğu ve bu bireylerin günde ortalama 2.7 (SS=1.23) saat internet kullandıkları belirlenmiştir. Erkeklerin kadınlara oranla daha çok problemli internet kullanımına sahip oldukları bulunmuştur. Çalışmada ebeveyn-ergen ilişki niteliği ile problemli internet kullanımı arasında öfke, problem çözme ve yalnızlık değişkenlerinin aracı etkisine bakılmış ve bu değişkenlerin olumsuz anne-ergen ilişkisi ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkide “kısmi aracılık” etkileri olduğu bulunmuştur. Yine aynı aracı değişkenler olumsuz baba-ergen ilişkisi ile problemli internet kullanımı arasındaki ilişkide de “kısmi aracılık” rolünü üstlenmişlerdir.

Tartışma: Elde edilen bulgular, problemli internet kullanımının önlenmesi ve tedavisine yönelik müdahale programlarında kullanılabilecek yararlı ipuçları sağlamaktadır. Psikolojik danışma ve psikoterapi uygulamalarında, problemli internet kullanımı olan bireylerin ebevynleriyle ilişkilerinin güçlendirilmesi sağlanabilir. Ayrıca bu bireylerin yalnızlık ve öfke düzeyleri ile problem çözme becerileri de değerlendirilerek; iletişim becerileri, öfke kontrolü ve problem çözme yaklaşımları gibi alanlarda yapılacak müdahahleler problemli internet kullanımının azaltılmasında etkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: Öfke, internet, yalnızlık, problem çözme
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:324-334
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.