Doktorların ve psikiyatri hastalarının psikoterapiye bakışı
Memduha Aydin, Hulya Ertekin, Tahsin Etli, Hatice Yardim Ozayhan, Ibrahim Eren
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Bu çalışmamızda günümüz psikiyatri ve genel tıp uygulamalarında ruh sağlığını iyileştirme ve korumada psikoterapilerin yerini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Bu çalışma Mayıs 2013-Temmuz 2013 tarihleri arasında Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmüş olan kesitsel bir çalışmadır. Çalışmada veri toplamak için hastalara ve dahili ve cerrahi branşlarda çalışan doktorlara yönelik ayrı ayrı 5’er maddelik anketler uygulandı.

Bulgular: Çalışmamızın örneklemi; psikiyatri polikliniğine başvuran 173 hasta, 28 cerrahi branş ve 89 dahili branş doktorundan oluşmaktaydı. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların psikiyatrik hastalıkların tedavisinde psikoterapinin etkili bir yöntem olduğunu düşündükleri, psikiyatristlerin psikoterapi uygulayabildiklerini bildikleri, ancak poliklinikte psikoterapiler için yeterli sürenin ayrılamayacağını düşündükleri bulundu. Cerrahi ve dahili bölüm doktorlarının hastalarının tedavisinde psikiyatriden destek isteme eğiliminde fark olmadığı (p=0.115), dahili bölüm doktorlarının daha yüksek oranda ilaçla tedavi kadar psikoterapilerden de yararlanılabileceği fikrine sahip oldukları (p=0.038) bulundu. Cerrahi ve dahili bölüm doktorlarının psikiyatristlerin psikoterapi hizmeti verebilecekleri fikirleri arasında fark olmadığı, dahili bölüm doktorlarının psikoterapilerin poliklinik koşullarında uygulanabilirliğine inancının cerrahi bölüm doktorlarından daha yüksek olduğu (p=0.038) saptandı.

Sonuç: Bu çalışma, “psikoterapi” kavramının hasta, dahili ve cerrahi branş doktorlarının bakış açısından değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Genel pratik, hastalar, doktorlar, psikiyatri, psikoterapi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:317-323
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.