Hiperemezis gravidarumu olan gebelerde ruhsal belirtiler, stresle başa çıkma tarzları, algılanan sosyal destek ve çift uyumu
Nalan Kara, Muberra Namli Kalem, Hatice Balci, Ziya Kalem, Ebru Yuce, Zehra Candan Iltemir Duvan
Makale No: 2   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Hiperemezis gravidarum (HG), şiddetli bulantı-kusma ile giden ve gebelerin yaklaşık %0.3-2’sinde görülen bir tablodur. Biyolojik etkenler yanında psikososyal etkenlerin de HG gelişiminde rol oynayabileceği bildirilmiştir. Fakat, HG’de psikososyal etkenlerin rolü tam olarak gösterilememiştir. Bu çalışmada HG ile ruhsal belirtiler ve bu belirtilerin algılanan sosyal destek, stresle başa çıkma tarzları ve çift uyumu arasındaki ilişkisini değerlendirmeyi hedefledik.

Yöntem: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde HG tanısı ile yatırılan 48 gebe ile hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine rutin doğum öncesi kontroller için başvuran 48 sağlıklı gebe çalışmaya alındı. Denekler, sosyodemografik form, Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) ve Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Bulantı kusma öyküsü dışında tüm sosyodemografik değişkenler her iki grupta eşitti. HG grubunda kontrol grubuna göre SCL-90-R tüm alt ölçek ve genel belirti düzeyi puan ortalamaları yüksek (p<0.05); SBTÖ iyimser yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım puan ortalamaları düşük (p<0.05); ÇUÖ tatmin ve fikirbirliği alt ölçekleri ile toplam ÇUÖ puan ortalamaları yüksekti (p<0.05).

Sonuç: HG’de kontrollere göre ruhsal belirti düzeyleri yüksektir. Ruhsal hastalık öyküsü açısından gruplar arasında fark olmaması, ruhsal hastalık öyküsünün HG’nin öngörücüsü olmadığını gösterir. HG’de ruhsal belirtiler kendi kendini sınırlayıcıdır ve olasılıkla HG belirtilerine bağlıdır. Algılanan sosyal destek, stresle başa çıkma tarzları ve çift uyumu gibi psikososyal etkenler ruhsal belirtilere katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: Stresle başa çıkma tarzları, çift uyumu, hiperemezis gravidarum, algılanan sosyal destek, ruhsal belirtiler
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:307-316
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.