HAKEMLERE BİLGİ

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, hakemli, açık erişimli, yılda dört sayı çıkan ve psikiyatri alanında deneysel ve klinik araştırma makaleleri yayınlayan bilimsel bir dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar dergide aşağıdaki bölümlerde dikkate alınmaktadır:

-Araştırmalar
-Kısa araştırma
-Olgu sunumları
-Derlemeler
-Editöre mektuplar


Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi'nin birincil amacı en yüksek bilimsel ve etik standartlarda orijinal bilimsel makaleler yayınlamaktır. Dergi, açık erisim temelinde global düzeyde geniş çaplı bilgi alışverişini destekler. (Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 uluslararası lisansa sahiptir.)

Derginin yayın kurulu ve yayıncısı uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına uyar. Editörler WAME http://www.wame.org/policies-and-resources ve ICMJE http://www.icmje.org/recommendations/browse/about-the-recommendations/ tarafından tanımlanan yayın etiği kurallarını benimser ve COPE tarafından yayınlanan temel prensip klavuzlarını tavsiye eder.

Dergi , insan ve hayvan hakları, hastanın mahremiyeti ve yazılı onay ile çıkar çatışması konusundaki uluslararası temel değer ve ilkelere uyar http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/YazarlaraBilgi.aspx#CikarCatismasi

Değerlendirme Sistemi

Dergi çift taraflı kör değerlendirme sistemi ile çalışır. Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazarı tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. 2014 yılı verilerine göre, derginin kabul oranı %60, kabul edilen yazılar için ortalama yanıt süresi 8 hafta ve tüm gönderilen yazıların ortalama yanıtlanma süresi 3 haftadır. Yayın yönetmeni derginin editöryal ve bilimsel içeriğinden ve içeriğin yayınlanmasıyla ilgili zamanlamadan sorumludur. Tüm yazılar aşağıdaki kriterler açısından değerlendirilir:

-Orijinalite
-Geçerlilik,
-Önem
-Etik

Yazılar derginin sitesinde yer alan http://www.dusunenadamdergisi.org online makale gönderim sistemi üzerinden gönderilmelidir ve hakemler, hakem girişi bölümünden bu sisteme giriş yapmalıdır. Yazılar en az iki hakem kurulu üyesi tarafından gözden geçirilir. Hakemler arasında görüş ayrılığı varlığında yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir. Hakemlerin kimliği gizli tutulur ve tüm değerlendirme süreci gizlilik altında yürütülür. Yazı ve ilgili materyaller, yayınlanana kadar hiçbir şekilde paylaşılamaz ya da kullanılamaz.

Değerlendirme raporları yazara gönderilir. Düzeltmelerin, hakemlerin yorum ve önerileri doğrultusunda yapılmasını takiben, yapılan düzeltmeleri, eleştiri ve önerilere cevapları içeren bir yazının düzeltme yapılan makale ile online sistemden gönderilmesi gerekmektedir. Makale kullanılan ScopeMed üzerinden derginin online sistemine gönderilirken, tüm yazarlar tarafından imzalanmış "Telif Hakkı Devri Formu"da makale ile birlikte iletilmelidir. Makalenin kabulü veya reddi konusunda nihai kararı editör verir. Dergi makale gönderim sistemi yazara bu nihai kararla ilgili bir bilgilendirme notu iletir.

Hakemlerin, mükerrer yayın, intihal vb gibi olası araştırma ve yayın etiği ihlalleri konusunda yorumda bulunmaları beklenir. Gönderilen yazılar aynı ve benzer metinleri tespit eden, intihal yazılımı kullanılarak taranır. Hakemler olası bir çıkar çatışması içinde olurlarsa, değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre bilgi vermek durumundadırlar.

Hakemler, ihtiyaç halinde "Yazarlara Bilgi" bölümünü ziyaret edebilir; http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/YazarlaraBilgi.aspx

Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi her yıl Aralık sayısında hakem listesini ve hakemlere teşekkür yayınlar.

Hakemler için değerlendirme süreci rehberi

Hakem, bir makaleyi değerlendirmeyi kabul ederken, redderken, değerlendirmeye başlarken ve raporlarken aşağıdakileri dikkate almalıdır.

-Değerlendirme için davet aldığınızda, hızlıca kararınızı verin ve gecikmeden yanıtınızı bildirin.

-Makalenin uzmanlık alanınızla örtüşmesi gerekir; örtüşmüyorsa, değerlendirme davetini reddetmelisiniz.

-Çıkar çatışması içinde olma olasılığınız varsa, editorü bilgilendirmelisiniz.

-İntihal, sahtekarlık vb. gibi olası etik problemler söz konusu olursa, editorü bilgilendirmeli, ICJME'nin, WAME'nin, COPE'nin web sitelerinde ilgili bölümleri ziyaret etmelisiniz.

-Size iletilen materyaller gizlidir ve editörün izni ve verdiği bir yetki olmadan hiçkimseyle bunları ve değerlendirme sürecini ilişkin bilgiyi paylaşamazsınız.

- Makale hakkındaki genel fikrinizi, yorumlarınızı ve olası eksiklikleri, kişisel ifade ve detaylar kullanmadan, yapıcı ve saygılı bir dille belirmelisiniz.

-Yorumlarınız ve vardığınız sonuçların, kendi fikriniz mi yoksa makaledeki veriden kaynaklanan çıkarımlarınız mı olduğunu açıklığa kavuşturun.

- Şu üç seçenekten birine uygun olacak şekilde tavsiyenizi belirtin: Red, düzeltmesiz kabul, düzeltme.

-Red nedeninizi, istenen küçük ya da büyük düzeltmenin nedenini açıklayın.

Kontrol listesi

-Nesnel bakış açınızı engelleyebilecek potansiyel çıkar çatışması

-Araştırma ve yayın ile ilgili ihlal

-Derginin standartlarına uygunluk

-Başlık ve özet kalitesi

-Bilimsel yapı: Net olarak tanımlanmış problem, yöntem, bulgular, sonuç

-Yenilik ve önem

-Dilin kalitesi

-Kullanılan terminolojinin uygunluğu

-Referansların yeterliği, uygunluğu

-Şekil ve tabloların yeterliği

-Yazıyı yayınlama önceliği
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.