The importance of family for psychological symptomatology in non-clinical population: expressed emotion and perceived control from mother
Duygu Cap, Ihsan Dag
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:246-258
PDF
Article No: 8   Article Type :  Research
Objective: In this study, it was aimed to establish whether parental expressed emotion and perceived maternal psychological and behavioral control predict symptoms of depression, anxiety, and aggression and the level of general psychological symptomatology in healthy university students. Also, it was aimed to identify the type of relationships existing between the variables expressed emotion and perceived maternal control.

Method: Beck Depression, Beck Anxiety, Buss-Perry Aggression Inventories, Shortened Level of Expressed Emotion Scale in Adolescents, Psychological Control Scale–Youth Self Report, Parental Monitoring Scale” (mother forms), and a Sociodemographic Data Form were administered to 378 volunteer undergraduate students (260 females, 118 males) at a public university in Ankara.

Results: Results showed that expressed emotion and perceived maternal psychological control significantly predicted symptoms of depression, anxiety, and aggression and the level of psychological symptomatology positively, while maternal behavioral control significantly predicted aggression symptoms negatively. When all three variables were included, each one of them significantly predicted depressive symptoms. Maternal psychological and behavioral control significantly predicted anxiety symptoms. Expressed emotion and maternal psychological control significantly predicted aggression symptoms and expressed emotion significantly predicted the level of general psychological symptomatology.

Conclusion: The results of this study were largely consistent with the literature. For the first time in Turkey, we reported that expressed emotion predicted psychological symptomatology in a healthy population.

Keywords : Expressed emotion, general psychological symptomatology, perceived psychological control, perceived behavioral control.
Klinik Olmayan Örneklemde Psikolojik Belirtisellik Açısından Ailenin Önemi: Duygu Dışavurumu ve Anneden Algılanan Kontrol
Makale No: 8   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Çalışmada, duygu dışavurumu ve anneden algılanan psikolojik ve davranışsal kontrolün sağlıklı üniversite örnekleminde depresif belirtiler, kaygı, saldırganlık belirtileri ve genel psikolojik belirti düzeyini yordayıp yordamadığının ortaya çıkarılması ile duygu dışavurumu ve anneden algılanan kontrol değişkenleri arasında ne tür ilişkilerin olduğunun bulunması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu amaçla Ankara’da bir devlet üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim almakta olan 378 gönüllü öğrenciye (260 kadın, 118 erkek) Beck Depresyon ve Kısa Semptom Envanterleri, Anksiyete, Buss-Perry Saldırganlık, Ergenler için Kısaltılmış Duygu Dışavurum, Psikolojik Kontrol ve Davranışsal Kontrol Ölçekleri (anne formu) ve Sosyo-Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır.

Bulgular: Bulgular duygu dışavurumu ve anneden algılanan psikolojik kontrolün depresif belirtileri, kaygı, saldırganlık belirtilerini ve genel psikolojik belirti düzeyini anlamlı pozitif bir şekilde yordadığını göstermiştir. Anneden algılanan davranışsal kontrolün ise saldırganlık belirtilerini anlamlı negatif bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Üç yordayıcı değişken bir arada değerlendirildiğinde, her üçünün depresif belirtileri anlamlı yordadığı, anneden algılanan psikolojik ve davranışsal kontrolün kaygı belirtilerini; duygu dışavurumu ile anneden algılanan psikolojik kontrolün saldırganlık belirtilerini ve duygu dışavurumunun genel psikolojik belirti düzeyini anlamlı olarak yordadığı görülmüştür.

Sonuç: Çalışma bulgularının ilgili alanyazın bulgularıyla büyük ölçüde tutarlı olduğu görülmüştür. Duygu dışavurumunun sağlıklı örneklemde de psikolojik belirtilerin bir yordayıcısı olduğu ülkemiz örnekleminde ilk kez gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler : Duygu Dışavurumu, Algılanan Psikolojik Kontrol, Algılanan Davranışsal Kontrol, Psikolojik Belirti
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.