Turkish adaptation of the Objectified Body Consciousness Scale and the Self-Objectification Questionnaire
Tugba Yilmaz, Ozlem Bozo
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:214-226
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: The scope of this study was to adapt two important measurement tools from the body image literature: the Objectified Body Consciousness Scale (OBCS) and the Self-Objectification Questionnaire (SOQ). These instruments are important in the assessment of eating and feeding disorders. The objectified body consciousness scale has three subscales: body surveillance, body shame, and control beliefs. Although the two scales had been translated to Turkish before, the psychometric properties had not been studied in detail.

Method: The instruments were adapted to Turkish via the translation and back-translation method. Confirmatory factor analyses and validity and reliability analyses were conducted.

Results: Of the three subscales of the OBCS, control beliefs produced weak values. For the SOQ, item 2 “health” did not load under its factor and was eliminated from further analyses.

Conclusion: The results suggest that both the OBCS and the SOQ have satisfactory psychometric qualities. Strengths and limitations of the study have been discussed.

Keywords : Body image, eating disorders, self-objectification questionnaire, the objectified body consciousness scale
Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği ve Kendini-Nesneleştirme Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı beden imajı çalışmalarında kullanılan iki önemli ölçüm aracı olan nesneleştirilmiş beden bilinci ölçekleri ve kendini-nesneleştirme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Bu iki ölçme aracı, yeme ve beslenme bozukluklarının değerlendirilmesi açısından önemlidir. Nesneleştirilmiş beden bilinci ölçekleri, beden gözetleme, beden utancı ve kontrol inançları olmak üzere üç çeşittir. Bu ölçekler önceki çalışmalarda Türkçe’ye çevrilmiştir ancak psikometrik özellikleri detaylı incelenmemiştir.

Yöntem: Bu ölçme araçları Türkçe’ye çeviri-geri çeviri yöntemi ile çevrilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ve geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Nesneleştirilmiş beden bilinci ölçekleri içinden control inancı ölçeğinin değerleri düşüktür. Kendini-nesneleştirme ölçeğinin ikinci maddesi “sağlık” ise faktörüne yüklenmemiş ve analizlerden çıkarılmıştır.

Sonuçlar: Sonuçlar iki ölçüm aracı için de yeterli psikometrik değerlere sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmanın önemli noktaları ve sınırlılıkları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler : yeme bozuklukları, beden imajı, nesneleştirilmiş beden bilinci ölçeği, kendininesneleştirme ölçeği
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.