Internet use and aggression in adolescents with attention deficit hyperactivity disorder
Sevim Berrin Inci Izmir, Melis Ipci, Eyup Sabri Ercan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:185-193
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: The aim of this study was to investigate the relationship between internet addiction and aggression in adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In addition, we aimed to explore the differences between ADHD subtypes (inattentive type; combination type; hyperactive-impulsive type).

Method: The sample consisted of a total of 120 adolescents. The study group included 60 individuals aged between 13 and 17 years (14.70±2.07) who had presented to a child and adolescent psychiatry clinic and received a diagnosis of ADHD according to the DSM-IV after being interviewed by a specialist, while 60 adolescents without a diagnosis of ADHD made up the control group. Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, present and life time version (K-SADS-PL), Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), Internet Addiction Diagnostic Questionnaire (IADQ), and a semi structured sociodemographic form were used as measurement devices.

Results: According to the results of statistical analyses, the ratio of internet addiction and aggression were higher in adolescents with ADHD than in the control group. Especially the rate of internet addiction and aggression was higher in adolescents with ADHD combination type. In addition, there is a positive relationship between internet addiction and aggression in adolescents with ADHD.

Conclusion: According to our study results, there is a positive relationship between internet addiction and aggression in adolescents with ADHD. The results of our study will be helpful to develop future protective measures in internet addiction aimed at preventing aggressive behavior of adolescents with ADHD.

Keywords : ADHD, aggression, adolescents, internet addiction.
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan ergenlerde İnternet kullanımının saldırganlık ile ilişkisi
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan ergenlerde internet kullanımının saldırganlık ile ilişkisinin araştırılmasıdır. Ayrıca internet kullanımı ve saldırganlığın DEHB’nin kendi alt alanları (Dikkat Eksikliği baskın tip; Hiperaktivite baskın tip; Bileşik tip) arasında farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.


Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir çocuk ve ergen psikiyatri kliniğine başvuran ve bir uzman tarafından DSM-IV tanı kriterlerine göre yapılan görüşme sonucunda DEHB tanısı alan, 13-17 (14.70±2.07) yaşları arasındaki 60 ve DEHB tanısı almayan sağlıklı 60 ergen olmak üzere toplam 120 ergen oluşturmuştur. Çalışmada İnternet Bağımlılığı ölçeği, Buss-perry saldırganlık ölçeği, Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi ve yarı-yapılandırılmış sosyodemografik bilgi formu kullanılmıştır. 


Bulgular: Yapılan istatistiksel analiz sonucunda, DEHB tanısı alan ergenlerde internet bağımlılığı ve saldırganlık oranlarının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu bulunmuştur.  DEHB’nin alt alanlarına göre bakıldığında ise özellikleDEHB Bileşik tip olan ergenlerde internet bağımlılığının ve saldırganlığın daha fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca, DEHB tanılı ergenlerde internet kullanımı ile saldırganlık arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır.


Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre DEHB tanılı ergenlerde internet kullanımı ile saldırganlık arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen çalışma bulgularının DEHB tanısı alan ergenlerde saldırganlık davranışlarının tedavi edilmesinde internet bağımlılığı ile ilgili yapılacak koruyucu çalışmalar açısından yararlı olacağı düşünülmüştür. Anahtar kelimeler : DEHB, Saldırganlık, İnternet bağımlılığı, Ergenlik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.