Medical faculty students’ beliefs toward mental illness and the impact of visiting a community mental health center on these beliefs
Gamze Yuksel, Mustafa Yildiz, Bulent Coskun
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:152-160
PDF
Article No: 9   Article Type :  Research
Objective: Doctors’ beliefs about mental illness and approaches to them are important in the prevention as well as for an accurate diagnosis of mental disorders and the provision of treatment. For this reason, identifying the thoughts and behavioral inclinations of medical students needs to be taken seriously. The purpose of the current study is to determine beliefs of Medical Faculty students about mental illness. The study also aims to identify the relationship between the effects of visiting Community Mental Health Centers and the stigmatization of mental illnesses by medical faculty students.

Method: The study was conducted with 153 students from Kocaeli University Medical Faculty during the academic year 2017-2018, including groups from grade 1 (n=25), grade 2 (n=16), grade 3 (n=21), grade 4 (n=14), and the first three intern groups from grade 5 (n=77). A Sociodemographic Form was administered and the Beliefs Toward Mental Illness (BMI) scale was completed by the participants.

Results: In the study, the participants were divided into three groups: Group 1 (grades 1 and 2), Group 2 (grades 3 and 4), and Group 3 (grade 5). There was no statistically significant difference between the three participant groups for any of the subscales of the BMI. After the visit to the Community Mental Health Center, a statistically significant decrease in the scores for the “dangerousness” subscale of the BMI was found in Group 3. In addition, there was a negative correlation between income status and “dangerousness” subscale.

Conclusion: The study demonstrated that it can be beneficial for prospective medical graduates to come into contact with patients who after attending rehabilitation centers are showing partial improvement in their health. Moreover, this activity can assist in changing the negative perception and behaviors of medical students toward persons with a mental illness. Our research suggests that this activity could be included in the Medical School curriculum.

Keywords : Medical students, mental illness, stigmatization
Tıp fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastaliklara yönelik inançlari ve toplum ruh sağliği merkezi’ni ziyaret etmenin bu inançlar üzerine etkisi
Makale No: 9   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Hekimlerin ruhsal hastalıklara yönelik inanç ve tutumları, ruhsal hastalıkların önlenmesi, tanı ve tedavisi üzerinde etkili olmaktadır. Tıp öğrencilerinin bu konudaki düşünce ve tutumlarının belirlenmesi önemsenmelidir. Bu çalışmada Tıp Fakültesi öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarını öğrenmek ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etmenin bu inançlar üzerine etkisini değerlendirmek amaçlandı.

Yöntem: Çalışma 2017-2018 öğretim yılında öğrenim gören Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi 1. (n=25 ), 2. (n=16 ), 3. (n=21 ), 4. (n=14 ) ve 5. sınıf öğrencilerinden psikiyatri stajına gelen ilk 3 grup (n=77) öğrenciden oluşan toplam 153 kişi ile yürütüldü. Katılımcılar Tanıtıcı Bilgi Formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHYİÖ) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada Grup 1 (1. ve 2. sınıf), Grup 2 (3. ve 4. sınıf) ve Grup 3 (5. sınıf) arasında Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği alt ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Beşinci sınıf öğrencilerinin Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ziyareti sonrasında RHYİÖ tehlikelilik alt ölçek puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş bulundu. Tehlikelilik alt ölçeği puanları ile katılımcıların gelir durumuyla ilgili beyanları arasında negatif yönde bir ilişki saptandı.

Sonuç: Sonuçlar iyileştirim hizmeti alan ve işlevselliği kısmen düzelmiş olan hastalarla karşılaşmanın hekim adayı öğrencilerin ruhsal hastalıklara karşı olumsuz inanç ve tutumlarının değiştirilmesinde faydalı olabileceğini göstermiştir. Tıp eğitimi müfredatına bu karşılaşmanın eklenmesi yararlı olabilir.

Anahtar kelimeler : Tıp öğrencileri , ruhsal hastalık, damgalama.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.