Is it important to take the co-occurrence of obesity and cigarette smoking into account in brain imaging studies in major depressive disorder?
Dursun Hakan Delibas, Pelin Kurtgoz Zorlu, Emel Pasa Baskin, Emre Bora, Zehra Hilal Adibelli, Nabi Zorlu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:121-128
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: To date, a small number of studies have investigated cortical thickness, cortical surface area, and subcortical volume abnormalities in first-episode, untreated patients with Major Depressive Disorder (MDD). The findings of previous studies are not entirely consistent. Previous studies did not match first-episode, untreated patients with MDD to controls regarding body mass index (BMI) and smoking, which could contribute to the inconsistency of results. The aim of the current study was to examine whether morphological abnormalities are present in first-episode and untreated MDD patients in comparison with well-matched controls, particularly concerning BMI and smoking status.

Method: Twenty first-episode, untreated patients with MDD were enrolled in the study along with 20 healthy controls (HC) matched for age, education, sex, BMI and smoking status. Thickness and area of the cortex and subcortical volumes were measured using surface-based morphometry implemented with Freesurfer (v5.3.0).

Results: There were no significant differences in cortical thickness, surface area, and subcortical volumes between the first-episode, untreated patients with MDD and HC groups.

Conclusion: This study provides evidence that cortical thickness, cortical surface area, and subcortical volumes might be normal in first-episode untreated patients with MDD in comparison with well-matched controls, particularly for BMI and smoking status.

Keywords : Cortical thickness, major depressive disorder, structural imaging, subcortical volume
Majör depresif bozukluk görüntüleme çalışmalarında sigara kullanımı ve obezite birlikteliği önem taşıyor mu?
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bugüne kadar, az sayıda çalışma, tedavi edilmemiş, ilk atak Majör Depresif Bozukluğu (MDB) hastalarında kortikal kalınlık, kortikal yüzey alanı ve subkortikal hacim anormalliklerini araştırmıştır. Bu araştırmaların sonuçları tamamen tutarlı değildir. Daha önce yapılmış hiçbir araştırma, ilk atak MDD'li hastaları, kontrol grubu ile karşılaştırırken, sonuçların tutarsızlığına katkıda bulunabilecek vücut kitle indeksi (VKİ) ve sigara içiciliği açısından eşleştirmemiştir. Bu çalışmanın amacı, özellikle VKİ ve sigara içme durumu açısından eşleşmiş kontrollerle karşılaştırıldığında, ilk atak ve tedavi edilmemiş MDB hastalarında morfolojik anormalliklerin olup olmadığını incelemektir.

Yöntem: Çalışmaya yaş, eğitim, cinsiyet, VKİ ve sigara içme durumu ile 20 sağlıklı kontrol (SK) eşliğinde 20 ilk atak, MDB'li tedavi edilmemiş hastalar dahil edildi. Korteksin ve alt kortikal hacimlerin kalınlığı ve alanı Freesurfer (v5.3.0) ile uygulanan yüzey bazlı morfometri kullanılarak ölçüldü.

Bulgular: SK grubu ve tedavi edilmemiş, ilk atak MDB’lu hastalar arasında kortikal kalınlık, yüzey alanı ve subkortikal hacimler arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Bu çalışma, kortikal kalınlık, kortikal yüzey alanı ve subkortikal hacimlerin, ilk atak, tedavi edilmemiş MDD'li hastalarda, özellikle BMI ve sigara içme durumu ile iyi eşleşmiş kontrollere kıyasla normal olabileceğinin kanıtıdır.

Anahtar kelimeler : Kortikal kalınlık, major depresif bozukluk, yapısal görüntüleme, subkortikal hacim.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.