Relationship between mentalizing abilities, attachment styles, anxiety and depressive symptom levels in fibromyalgia patients
Leman Inanc, Nurdan Eren Bodur, Selvinaz Cinar Parlak, Meral Sarikaya, Aylin Sari, Huseyin Gulec, Serhat Citak
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:113-120
PDF
Article No: 5   Article Type :  Research
Objective: The aim of this study is to evaluate patients with fibromyalgia in terms of mentalizing abilities and to identify the relationships between mentalization skills, attachment styles, anxiety, and depressive symptoms in these patients.

Method: The sample consisted of 30 patients diagnosed with fibromyalgia and 30 healthy volunteers. Patients with fibromyalgia and the control group were both administered the following battery of tests: Reading the Mind in the Eyes Test (RMET), Experiences in Close Relationships Questionnaire–Revised (ECR-R), Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI).

Results: Fibromyalgia group and healthy controls differed significantly in terms of total scores of the RMET. The fibromyalgia group had significantly lower scores in terms of mentalization skills compared to healthy controls. The mean anxiety and depression scores of the fibromyalgia group were higher than in the healthy controls. The mean scores of anxiety and avoidance dimensions in the fibromyalgia group were not different from healthy controls.

Conclusion: Fibromyalgia patients were found to have significantly lower mentalizing abilities compared to healthy controls. This study may provide data for clinical applications using mentalization as a tool to understand and treat the patients diagnosed with fibromyalgia more efficiently.

Keywords : Attachment, fibromyalgia, mentalizing
Fibromiyalji Hastalarında Zihinselleştirme, Bağlanma Biçimleri, Anksiyete ve Depresif Belirti Düzeyi Arasındaki İlişki
Makale No: 5   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, fibromiyalji hastalarını zihin kuramı becerileri açısından değerlendirmek; bu hastalarda, zihinselleştirme becerileri, bağlanma biçimleri, anksiyete ve depresif belirti düzeyi arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır.

Yöntem: Fibromiyalji tanısı alan veya fibromiyalji tanısıyla takipli 30 hasta ve 30 sağlıklı gönüllüden oluşan kontrol grubu oluşturuldu. Fibromiyalji grubu ve sağlıklı kontrollere Gözlerden Zihin Okuma Testi (GZOT), Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı.

Bulgular: Fibromiyalji grubu GZOT toplam puanları sağlıklı kontrol grubundan daha düşüktü (p<0.05). Fibromiyalji grubunun BAÖ ve BDÖ ortalama puanları sağlıklı kontrollerden yüksek bulundu (p<0.05). Fibromiyalji grubunda YİYE-II kaygı ve kaçınma alt ölçek ortalama puanları, sağlıklı kontrollerden farklı bulunmadı.

Sonuç: Fibromiyalji grubunun zihinselleştirme becerileri bağlanma biçimleri ile ilişkili bulunmadı ve sağlıklı kontrollere göre anlamlı ölçüde düşük bulundu. Bu çalışma, klinik uygulamada fibromiyalji tanılı hastaları daha iyi anlama ve müdahale etme konusunda zihinselleştirme becerisinin önemine dair kanıt ve veri sağlayabilir.

Anahtar kelimeler : Bağlanma, fibromiyalji, zihinselleştirme.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.