Difficulties in emotion regulation, separation anxiety, and impulsivity as predictors of women’s intimate partner violence experiences
Yasemin Kayha, Nermin Taskale
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:101-112
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: The first purpose of the current study was to examine the typology of intimate partner violence experiences of community sample women via two-step cluster analysis. The second purpose was to investigate how difficulties in emotion regulation, separation anxiety, and impulsivity would predict the clusters of intimate partner violence including both victim and perpetrator roles.

Method: A total of 253 female participants who were married/in a relationship currently or during the past year were included in the statistical analyses. Participants completed online a Demographic Information Form, the Revised Conflict Tactics Scale-2, the Difficulties in Emotion Regulation Scale, the Adult Separation Anxiety Questionnaire, and the Short Form of the Barratt Impulsiveness Scale.

Results: The two-step clustering method indicated that violence experiences of women in the community who were mostly victims of psychological violence fell into two different clusters of low and moderate violence experiences. The total scores of difficulties in emotion regulation and separation anxiety symptoms increased the likelihood of being in the moderate violence cluster while the total score of impulsivity was not related to violence clusters.

Conclusion: Violence experience of women in the community is a complex phenomenon that simultaneously includes victim and perpetrator roles and is experienced at different levels. Findings underlined the role of women’s affect-regulation difficulties and their feelings towards significant others and intimate relationships in their violence experiences.

Keywords : Affect, impulsive behavior, intimate partner violence, separation anxiety
Duygu Düzenlemede Güçlükler, Ayrılma Anksiyetesi ve Dürtüselliğin Kadınların Yakın Partner şiddet yaşantılarını yordayıcı rolü
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Mevcut çalışmanın ilk amacı, toplum örneklemindeki kadınların belirttiği yakın ilişkideki şiddet yaşantılarının tipolojisini, iki aşamalı kümeleme yöntemiyle incelemektir. İkinci amaç, mağdur ve fail rollerini kapsayıcı şekilde oluşturulan şiddet kümelerini duygu düzenlemede güçlükler, ayrılma anksiyetesi ve dürtüselliğin ne derecede yordadığını araştırmaktır.

Yöntem: Örnekleme, çalışmanın yapıldığı esnada veya bir önceki yıl içinde evli veya romantik bir ilişkisi olan toplam 253 kadın katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcılar, Demografik Bilgi Formunu, Çatışmaların Çözümüne Yaklaşım Ölçeği-2’yi, Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeğini, Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Anketini ve Barrat Dürtüsellik Ölçeği-Kısa Formu çevrimiçi ağlar kanalıyla doldurmuştur.

Bulgular: Toplum örneklemine ait baskın olarak psikolojik şiddet yaşantısı belirtmiş olan kadın katılımcıların şiddet deneyimlerinin mağdur ve fail rollerini kapsayıcı şekilde düşük ve orta olmak üzere iki farklı kümeye ayrıldığı gösterilmiştir. Duygu düzenlemede güçlükler ve ayrılma anksiyetesi toplam puanlarının orta düzeyde şiddet kümesinde yer alma olasılığını attırdığı görülürken dürtüsellik toplam puanları ile şiddet kümeleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.

Sonuç: Toplum örneklemindeki kadınların şiddet yaşantısı mağdur ve fail rollerini bir arada kapsayan ve farklı düzeylerde deneyimlenen kompleks bir olgudur. Bulgular, kadınların duygulanım düzenleme özelliklerinin, önemli diğerlerine ve yakın ilişkilere yönelik yaklaşımlarının şiddet deneyimleri üzerindeki rolüne dikkat çekmiştir.

Anahtar kelimeler : Duygulanım, dürtücü davranış, yakın partner şiddeti, ayrılık anksiyetesi.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.