Effect of smartphone usage profiles on addiction in a university student: a cross-sectional study
Deniz Adnan Coban, Ibrahim Gundogmus
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:87-94
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: With their rich content, smartphones have become an indispensable part of today’s life. In spite of the convenience they contribute to our daily lives, one of the most important problems is smartphone addiction associated with the user losing control. Although the results of smartphone addiction are partially known, there is only a limited number of studies explaining the addictive content and smartphone usage profiles. The aim of this study was to determine the smartphone usage profiles and their intended use and to investigate the extent to which their intended use effects smartphone addiction in a group selected from university student populations.

Method: The study was carried out with 1465 university students (861 female and 604 male) who had been using smartphones for the last year. Data were collected through standardized, anonymous, self-report online data surveys. All participants were administered a socio-demographic data form and the Smartphone Addiction Scale–Short Version.

Results: As a result of the analysis, it was found that using the smartphone for “social media use” and “meeting new friends” increased the risk of smartphone addiction. “Use for studying/academic purpose” and “use to follow the news” decreased the risk of addiction. Male students, were found to use smartphones more for “playing games,” “to meet new friends,” and “to follow the news” than female students.

Conclusion: In our study, smartphone addiction has been associated with certain smartphone usage purposes. In the study, “social media use” and “meeting new friends” on smartphones were the most powerful predictors of smartphone addiction for students while “use for studying/academic purpose” and “to follow the news” were found to be predictors of reduced risk of addiction.
Keywords : Behavioral addiction, smartphone addiction, social media networks
Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon kullanım profillerinin bağımlılığa etkisi: kesitsel bir çalışma
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Akıllı telefonlar, zengin içeriği ile günümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Günlük hayatımıza getirdiği kolaylıklara rağmen, akıllı telefonlarda yaşanan en önemli sorunlardan biri, kullanıcının kontrolünü kaybetmesiyle ilişkili akıllı telefon bağımlılığıdır. Akıllı telefon bağımlılığının sonuçları kısmen bilinmesine rağmen, bağımlılık yapıcı içeriği ve akıllı telefon kullanım profillerini açıklayan sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı, bir grup üniversite öğrenci popülasyonunda akıllı telefon kullanım profillerini ve kullanım amaçlarını belirlemek ve kullanım amaçlarının akıllı telefon bağımlılığını ne ölçüde etkilediğini araştırmaktır.

Yöntem: Çalışma, son bir yıldır akıllı telefon kullanan 1465 (861 kadın, 604 erkek) üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler standartlaştırılmış, anonim, özbildirim, çevrimiçi veri anketleri yoluyla toplanmıştır. Tüm katılımcılara sosyo-demografik veri formu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Sürümü uygulandı.

Bulgular: Yapılan analiz sonucunda, “sosyal medya kullanımı” ve “yeni arkadaşlarla tanışma” için akıllı telefon kullanımının akıllı telefon bağımlılığı riskini arttırdığı tespit edildi. “Ders-akademik amaçlı” ve “haberleri takip amaçlı” akıllı telefon kullanımı bağımlılık riskini azaltmıştır. Erkek öğrencilerin, “oyun oynamak,” “yeni arkadaşlarla tanışmak” ve “haberleri takip etmek” amacıyla kız öğrencilere göre daha fazla akıllı telefon kullandıkları bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda akıllı telefon bağımlılığı bazı akıllı telefon kullanım amaçları ile ilişkilendirilmiştir. Araştırmada akıllı telefonlarda “sosyal medya kullanımı” ve “yeni arkadaşlarla tanışma,” öğrenciler için akıllı telefon bağımlılığının en güçlü yordayıcılarıyken, “ders-akademik amaçlı kullanım” ve “haberleri takip amaçlı” bağımlılık riskini azaltan yordayıcılar olarak bulundu.
Anahtar kelimeler : Davranışsal bağımlılık, akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya ağları.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.