Post stroke depression and related factors
Mustafa Aziz Yildirim, Kadriye Ones
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:52-57
PDF
Article No: 7   Article Type :  Research
Objective: Depressive symptoms are frequently observed in patients with stroke. In this study, we investigated the prevalence of depression and the factors affecting depression in patients with chronic stroke.

Method: The study included 90 patients having had sustained a stroke attack at least 6 months previously. The demographic characteristics, time since stroke, hemiplegic side, etiology of stroke, stroke-related risk factors, complications and accompanying neurological disorders, drug use, and the presence of additional diseases were questioned. Depressive symptoms were assessed by using the Beck Depression Scale (BDS). The patients were divided into two groups according to the BDS score: group 1 included those with depression (BDS score ≥17), and group 2 included those without depression (BDS score <17).

Results: The mean age of the patients was 62.81±12.45 years. Thirty-nine (43.3%) patients were found to have depression. The proportion of widows in the depression group was found to be statistically significantly higher (p=0.002). The proportion of cases with urinary incontinence, hypertension, cardiac disease and age risk factors was found to be statistically significantly higher in the group with depression (p<0.05).

Conclusion: Depression symptoms are common in the chronic period after stroke. The effects of patient age, gender, marital status, secondary diseases developing with stroke and complications on the development of post-stroke depression are the subjects that need to be investigated.

Keywords : Keywords: Complication, depression, stroke.
İnme sonrası depresyon ve ilişkili faktörler
Makale No: 7   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: İnme geçiren hastalarda, depresif belirtiler sık görülmektedir. Biz bu çalışmada; kronik dönem inmeli hastalarda depresyon sıklığını ve depresyona etki eden faktörleri araştırdık.

Yöntem: Çalışmaya, inme atağının üzerinden en az 6 ay süre geçmiş 90 hasta dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, inme süresi, hemiplejik taraf, inme etiyolojisi, inmeye ilişkin risk faktörleri, komplikasyonlar ve eşlik eden nörolojik bozukluklar, ilaç kullanımları ve ek hastalıkları olup olmadığı sorgulandı. Depresif belirtiler Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile değerlendirildi. Hastalar BDE skoruna göre iki gruba ayrıldı: grup 1; depresyonu olanlar (BDE puanı ≥17), grup 2; depresyonu olmayanlar (BDE puanı <17).

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 62.81±12.45 yıldı. Otuz dokuz (%43.3) hastada depresyon tespit edildi. Dul olanların oranı depresyon grubunda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0.002). Üriner inkontinansı olan, hipertansiyon, kardiyak hastalık ve yaş risk faktörlerine sahip olguların oranı depresyon saptanan grupta istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: İnme sonrası kronik dönemde depresyon belirtileri sık görülmekte olup; hastanın yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, inmede gelişen ikincil hastalıkların ve komplikasyonların, inme sonrası depresyon gelişimi üzerinde etkileri araştırılması gereken konulardır.

Anahtar kelimeler : Anahtar kelimeler: Komplikasyon, depresyon, inme.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.