The association between hope, anxiety, depression, coping strategies and perceived social support in patients with chronic kidney disease
Bengu Yucens, Vahap Ozan Kotan, Nihal Ozkayar, Zeynep Kotan, Rabia Yuksel, Senol Bayram, Fatih Dede, Erol Goka
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:43-51
PDF
Article No: 6   Article Type :  Research
Objective: Patients with chronic kidney disease (CKD) may experience psychiatric problems while having to cope with the various characteristics of the disease. Identifying the level of hope, coping strategies, and perceived social support may provide valuable information to improve treatment plans and the response to treatment. This study aimed to evaluate the association between hope, anxiety, depression, coping strategies, and perceived social support in patients with CKD.

Method: A total of 65 grade 3 or 4 CKD patients and a healthy control group (51 volunteers) with matched baseline sociodemographic characteristics were included. The participants were evaluated using a sociodemographic data form, the Herth Hope Scale (HHS), Hospital Anxiety Depression Scale (HADS), COPE Inventory, and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS).

Results: The level of hope was lower, depression scores were higher and non-functional coping strategies were observed more often in patients with CKD compared to the healthy control group. In multiple linear regression analysis, anxiety and depression levels were found to have a negative effect and perceived social support by the family a positive effect on the level of hope in patients with CKD.

Conclusion: Anxiety, depression, and perceived social support by the family predict the hope level of patients with CKD. A multidisciplinary approach including psychiatric consultation should be adopted in the treatment of patients with CKD as hope plays an important role in treatment compliance.

Keywords : Keywords: Anxiety, chronic kidney disease, depression, hope, social support.
Kronik böbrek hastalığı olan hastalarda umut, anksiyete, depresyon, baş etme stratejileri ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişki
Makale No: 6   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalar hastalığın çeşitli kısıtlayıcı özellikleri ile baş etmek zorunda kalırlar ve bu süreçte psikiyatrik sorunlar yaşayabilirler. KBH olan hastaların umut düzeylerinin, kullandıkları baş etme stratejilerinin ve algıladıkları sosyal desteğin tanımlanması tedavi planına ve hastaların tedaviye vereceği yanıta önemli bir katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı KBH olan hastalarda umut, anksiyete, depresyon, baş etme stratejileri ve algılanan sosyal destek arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışmaya evre 3 veya 4 KBH olan 65 hasta ve sosyodemografik verileri hasta grubuyla eşleştirilmiş 51 gönüllüden oluşan sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Herth Umut Ölçeği, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, COPE Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulandı.

Bulgular: Sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında KBH olan hastalarda umut düzeyinin daha düşük, depresyon skorlarının daha yüksek ve fonksiyonel olmayan baş etme stratejileri kullanımının daha sık olduğu saptandı. Çoklu lineer regresyon analizinde KBH olan hastaların umut düzeyleri üzerine anksiyete ve depresyonun negatif, aileden algılanan sosyal desteğin pozitif yönde öngörücü etkisi olduğu bulundu.

Sonuç: KBH olan hastaların umut düzeyleri için anksiyete, depresyon ve aileden algılanan sosyal destek öngörücü niteliktedir. KBH olan hastaların tedaviye uyumunda umut önemli bir rol oynadığından tedavi planlanırken psikiyatrik konsültasyonu da içeren multidisipliner bir yaklaşım uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler : Anahtar kelimeler: Anksiyete, kronik böbrek yetmezliği, depresyon, umut, sosyal destek.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.