Reproductive and sexual health in women with bipolar disorder: a comparative study
Husniye Dinc, Nur Elcin Boyacioglu, Neslihan Keser Ozcan, Semra Enginkaya
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:23-32
PDF
Article No: 4   Article Type :  Research
Objective: The aim of this study was to determine the reproductive and sexual health problems of female patients with bipolar disorder.

Method: This cross-sectional descriptive and comparative study was conducted with 358 female patients with bipolar disorder and a healthy control group (n=346). Data were collected through face-to-face interviews and a questionnaire, which was prepared by the researchers based on the literature and designed to determine the reproductive and sexual health issues among the participants.

Results: It was determined that the bipolar disorder group had no previous knowledge about menarche and did not menstruate regularly. Compared to the healthy controls, they also experienced more premenstrual problems, masturbated more, had more sexual partners and had more sexually transmitted diseases. Unplanned pregnancy and abortion rates reported more in bipolar group. Moreover, bipolar disorder group reported not to have mammograms and gynecological examinations as required.

Conclusion: Our findings suggest that female patients with bipolar disorder had more reproductive and sexual health related problems than those healthy controls.

Keywords : Keywords: Bipolar disorder, family planning services, reproductive health, sexuality.
Bipolar kadınlarda üreme ve cinsel sağlık: Karşılaştırmalı bir çalışma
Makale No: 4   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmada amaç, bipolar kadın hastaların üreme ve cinsel sağlık problemlerini belirlemektir.

Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikteki bu çalışma, 358 bipolar hastalığa sahip kadın ve 346 kontrol grubu ile gerçekleştirildi. Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan, üreme ve cinsel sağlık konularını içeren anket formu kullanılarak, yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.

Bulgular: Bipolar kadın hastaların, sağlıklı kontrollere göre daha fazla cinsel sorun yaşadıkları; eşleri tarafından seks için zorlandıkları; tecavüz ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara maruz kaldıkları; gebeliği önlemede geri çekme yöntemini kullandıkları; istenmeyen gebelik ve kürtaj oranlarına sahip oldukları; gebelikte sigara kullandıkları belirlendi. Bununla birlikte bipolar kadınların daha az oranda antenatal bakım aldıkları saptandı.

Sonuç: Bipolar kadın hastaların cinsellik, aile planlaması, annelik özellikleri açısından sağlıklı kontrollere göre daha fazla sorun yaşadıkları belirlendi.

Anahtar kelimeler : Anahtar kelimeler: Bipolar bozukluk, aile planlaması, üreme sağlığı, cinsellik
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.