Assessment of early maladaptive schemas in patients with obsessive-compulsive disorder
Fatih Kizilagac, Cem Cerit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:14-22
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Objective: Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) is a chronic and severely disabling mental disorder with a fluctuating course that is characterized by persistent and unwanted thoughts and ritualistic behaviors. The aim of this study was to determine early maladaptive schemas in patients with obsessive compulsive disorder and to investigate related demographic and clinical factors.

Method: The study was carried out with 51 OCD patients and 51 healthy voluntary participants between June 01, 2017 and June 01, 2018 at the Psychiatry Department of Kocaeli University’s Faculty of Medicine. Participants were assessed with Yale-Brown Obsessive-Compulsive Symptom Scale and Check List (Y-BOCS), Young Schema Questionnaire – Short Form 3 (YSQ-S3), Young-Rygh Avoidance Inventory (YRAI), Young Compensation Inventory, Beck Depression Inventory (BDI), and Hamilton Rating Scale for Anxiety (HAM-A).

Results: In OCD patients, enmeshment/undeveloped self, abandonment, failure, pessimism, vulnerability to harm or illness, emotional deprivation, social isolation/alienation, defectiveness/shame, approval seeking, insufficient self-control/self-discipline, self-sacrifice, and punitiveness schema scores were found significantly higher than in the control group. Psychosomatic symptoms and distraction-through-activity schema avoidance scores and status seeking, control and intolerance to criticism schema overcompensation scores in OCD patients were found significantly higher than in the control group. When depression and anxiety scores were adjusted in OCD patients; failure, insufficient self-control/self-discipline, self-sacrificing schemas and all schema domains were found to predict the severity of the disease. In addition, it was found that the vulnerability-to-harm-or-illness schema score and distraction-through-activity schema avoidance score predicted a decrease in the severity of disease.

Conclusion: The identification of schemas in OCD may be helpful in terms of the etiopathogenesis and treatment of the disease. In addition, studies on determination and reduction of schemas in OCD patients may be useful for an early treatment of the disease.

Keywords : Keywords: Early maladaptive schemas, obsessive-compulsive disorder, schema avoidances, schema overcompensations.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda erken dönem uyumsuz şemaların incelenmesi
PDF
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) sürekli ve istenmeyen düşünceler ve tekrarlayıcı davranışlar ile karakterize, dalgalı bir seyir gösteren ve önemli derecede işlevsellik kaybına neden olan ruhsal bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan hastalarda erken dönem uyumsuz şemaları belirlemek ve ilişkili demografik ve klinik etkenleri incelemektir.

Yöntem: Çalışma 01.06.2017-01.06.2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran 51 OKB hastası ve 51 sağlıklı gönüllü kontrol grubuyla yürütülmüştür. Katılımcılar Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Derecelendirme Ölçeği, Young Şema Ölçeği-Kısa Form 3, Young-Rygh Kaçınma Ölçeği, Young Telafi Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: OKB hastalarında iç içe geçme/bağımlılık, terk edilme, başarısızlık, karamsarlık, tehditler karşısında dayanıksızlık, duygusal yoksunluk, sosyal izolasyon/güvensizlik, kusurluluk, onay arayıcılık, ayrıcalıklılık/yetersiz özdenetim, kendini feda, cezalandırılma şemaları kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek bulundu. OKB hastalarında psikosomatizm, aktiviteyle zihinden uzaklaştırma şema kaçınma puanlarıyla, statü düşkünlüğü, kontrol, eleştiriye tahammülsüzlük şema aşırı telafileri puanları kontrol grubuna göre anlamlı derecede fazla bulundu. OKB hastalarında depresyon ve anksiyete puanları düzeltildiğinde; bütün şema alanlarıyla birlikte başarısızlık, ayrıcalıklılık/yetersiz özdenetim, kendini feda şemalarının hastalık şiddetini yordadığı bulundu. Ayrıca tehditler karşısında dayanıksızlık şema puanı ve aktiviteyle zihinden uzaklaştırma şema kaçınma puanı artışlarının hastalık şiddetinde azalmayı yordadığı bulundu.

Sonuçlar: OKB hastalığında şemaların belirlenmesi hastalığın etyopatogenezi ve tedavisi açısından yardımcı olabilir. OKB hastalarında şemaların belirlenmesi ve azaltılması ile ilgili yapılan çalışmalar da hastalığın tedavisi açısından faydalı olabilir.

Anahtar kelimeler : Anahtar sözcükler: Erken dönem uyumsuz şemalar, obsesif kompulsif bozukluk, şema kaçınmaları, şema aşırı telafileri.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.