Intrinsic oscillations of auditory networks in schizophrenia and bipolar disorder
Murat Ilhan Atagun, Burak Akin, Oktay Algin, Elif Muazzez Sikoglu, Serdar Suleyman Can, Semra Ulusoy Kaymak, Ali Caykoylu, Constance Moore, Mary Phillips, Dost Ongur
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2019;32:4-13
PDF
Article No: 2   Article Type :  Research
Objective: Several types of evidence have shown that auditory networks are dysfunctional in schizophrenia (Sch) and bipolar disorders (BD). Auditory cortices show abnormalities in hallucinations or during remission. This study aimed to assess resting-state connectivity of auditory cortices in Sch and BD.

Method: Patients with BD-1 (n=28), BD-2 (n=21), Sch (n=30), and healthy controls (HC, n=30) were enrolled into the study. A 3 Tesla whole-body magnetic resonance imaging (MRI) system with a 32-channel phase-array head coil was used to acquire the MRI data. T1-weighted anatomical and gradient-echo based Echoplanar Imaging sequences were used. MATLAB and Freesurfer software packages were used for data analyses. Connectivity alterations within the auditory network guided our further seed-based connectivity analysis.

Results: The left angular gyrus volume was decreased in Sch and BD-2 groups. The supramarginal gyrus had hyperconnectivity with the medial prefrontal cortices and decreased connectivity with the medial superior temporal gyrus (STG) in the BD-1 and BD-2 groups. The left superior temporal sulcus (STS) had increased connectivity with the bilateral posterior cingulate cortex in BD-1 and BD-2 and increased connectivity with the dorsal prefrontal cortices in the Sch group. The STS had increased connectivity with the medial STG in the BD-1 and Sch groups, whereas connectivity decreased in the BD-2 group.

Conclusion: These findings suggest that functional connectivity of resting-state networks are altered in BD and Sch. Auditory network alterations may predispose to dysfunctional auditory information processing. Further studies are needed to determine the relationship between symptoms and auditory network dysfunction.

Şizofrenide ve bipolar bozuklukta işitme kortekslerinin dinlenme durumu bağlantısallık farklılıkları
Makale No: 2   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Birçok alandan gelen kanıt şizofreni (Şz) ve bipolar bozuklukta (BB) işitme kortekslerinde bozukluk olduğunu göstermektedir. İşitme korteksleri halüsinasyonlar görüldüğünde ya da iyilik dönemlerinde anormallikler gösterebilmektedir. Bu çalışmada işitme kortekslerinde dinlenme durumu bağlantısallığın incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya 28 BB-1, 21 BB-2, 30 Şz ve 30 sağlıklı kontrol alınmıştır. Otuz iki kanallı, faz dizili baş koili olan 3 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazıyla görüntüleme yapılmıştır. T1-ağırlıklı anatomik ve gradiyan-eko temelli ekoplanar görüntüleme kullanılmıştır. Data analizi MATLAB ve Freesurfer adlı yazılımlarla yapılmıştır. İşitme korteksinde bağlantısallıkla ilgili değişiklikler daha ileri merkez bazlı bağlantısallık analizlerine yol göstermiştir.

Bulgular: Sol angular girus hacmi Şz ve BB-2 grubunda azalmıştı. BB-1 ve BB-2 gruplarında supramarjinal girusla medyal prefrontal korteksler arasındaki bağlantısallık artmış ve medyal superior temporal girus (STG) arası bağlantısallık azalmıştı. BB-1 ve BB-2 gruplarında ayrıca sol superior temporal sulkusun (STS) iki taraf posterior singulat girusuyla bağlantısallığı artmıştı, Şz grubundaysa STS’yle dorsal prefrontal korteksler arası bağlantısallık artmıştı. Şz ve BB-1 grubunda STS ile STG arası bağlantısallık artmış, BB-2 grubundaysa azalmıştı.

Sonuç: Bu bulgular Şz ve BB’ta dinlenme durumu ağlarında bağlantısallıkla ilgili değişikliklerin olabileceğine işaret etmektedir. İşitme ağlarındaki değişiklikler işitsel bilgi işlemede bozukluklara öncülük edebilir. İleride yapılacak çalışmalarda klinik belirtilerle işitme ağlarındaki bozukluklar arasındaki ilişki incelenmelidir.

Anahtar kelimeler : Anahtar Kelimeler: İşitme korteksleri, bipolar bozukluk, ağ, şizofreni
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.