Therapeutic single-dose mirtazapine-induced symptomatic bradycardia: a case report
Pinar Demir Gundogmus, Ibrahim Gundogmus, Emrah Burak Olcu, Abdulkadir Karagoz, Ayhan Algul
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:304-307
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Cardiotoxicity is an important adverse effect of some psychotropic drugs. However, cardiac side effects with mirtazapine, which is used for an effective treatment of depression and anxiety, are rare. In this article, a forty-eight-year-old woman referred to psychiatric clinics with depressive symptoms. According to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5) criteria, major depressive disorder was diagnosed and mirtazapine 30mg/day was started. 30 minutes after the first dose of mirtazapine was brought to the emergency room with syncope, nausea, vomiting. She was examined in emergency service. Routine blood tests and ECG was studied. During the examination, the patient was followed up with a heart rate of 33 beats per minute, blood pressure arterial 80/50mmHg and a temperature of 36.1°C. 0.5mg atropine IV and theophylline inhaler were administered and cardiology consultation was requested. After atropine and theophylline administration, the heart rate was 48 beats/min in the second ECG. To the best of our knowledge, it is the first bradycardia developed after mirtazapine use in the literature. Bradycardia has been resolved after the half-life of mirtazapine has passed (37 hours for women). The initial heart rate of our patient was within normal limits prior to mirtazapine administration. There was no reason to explain bradycardia, we think that symptomatic bradycardine is caused by mirtazapine. In conclusion, this case report suggests that mirtazapine may cause bradycardia in patients. Risk factors for bradycardia caused by mirtazapine are unknown. Although in many patients this bradycardine does not cause a clinical outcome, clinicians should be aware of this and should perform ECG monitoring in patients with underlying cardiac disease, especially when prescribing mirtazapine.
Keywords : Bradycardia, mirtazapine, side effect
Terapötik tek doz mirtazapine bağlı gelişen semptomatik bradikardi: Bir olgu sunumu
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Kardiyotoksisite bazı psikotrop ilaçların önemli bir yan etkisidir. Bununla birlikte, depresyon ve anksiyetenin etkili tedavisi için kullanılan mirtazapin ile kardiyak yan etkiler nadirdir. Bu yazıda, kırk sekiz yaşında bir kadın, depresif belirtileri olan psikiyatri kliniğine başvurdu. DSM-5 kriterlerine göre majör depresif bozukluk tanısı konmuş ve mirtazapin 30mg/gün başlanmıştır. Mirtazapinin ilk dozundan 30 dakika sonra senkop, mide bulantısı, kusma ile acil servise getirildi. Acil serviste muayene edildi. Rutin kan testleri ve EKG çalışıldı. Muayene sırasında hasta kalp atım hızı dakikada 33 atım, kan basıncı arteriyel 80/50mmHg ve 36.1°C sıcaklık ile takip edildi. 0.5mg atropin IV ve teofilin inhaler uygulandı ve kardiyoloji konsültasyonu istendi. Atropin ve teofilin uygulamasından sonra, ikinci EKG’de kalp atım hızı 48 atım/dk idi. Bildiğimiz kadarıyla, literatürde mirtazapin kullanımından sonra geliştirilen ilk bradikardidir. Bradikardi, mirtazapinin yarı ömrü sona erdikten sonra geriledi (kadınlar için 37 saat). Olgumuzun ilk kalp hızı, mirtazapin uygulamasından önce normal sınırlardaydı. Bradikardi açıklamak için hiçbir neden yoktu, biz semptomatik bradikardine mirtazapin neden olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak, bu olgu sunumu mirtazapinin hastalarda bradikardiye neden olabileceğini düşündürmektedir. Mirtazapinin neden olduğu bradikardi için risk faktörleri bilinmemektedir. Birçok hastada bu bradikardinin klinik bir sonuca neden olmamasına rağmen, klinisyenler bunun farkında olmalı ve özellikle mirtazapin reçete ederken altta yatan kalp hastalığı olan hastalarda EKG izlemi yapmalıdır.
Anahtar kelimeler : Bradikardi, mirtazapin, yan etki
REFERENCES
1.Schmid C, Grohmann R, Engel RR, Ruther E, Kropp S. Cardiac adverse effects associated with psychotropic drugs. Pharmacopsychiatry 2004; 37(Suppl 1):S65-69.

2.Zajecka JM. Clinical issues in long-term treatment with antidepressants. J Clin Psychiatry 2000; 61(Suppl 2):20-25.

3.Coupland N, Wilson S, Nutt D. Antidepressant drugs and the cardiovascular system: a comparison of tricylics [sic] and selective serotonin reuptake inhibitors and their relevance for the treatment of psychiatric patients with cardiovascular problems. J Psychopharmacol 1997; 11:83-92.

4.Sarlon J, Habich O, Schneider B. Elevated rest heart rate in psychiatric patients and different effects of psychotropic medication. Pharmacopsychiatry 2016; 49:18-22.

5.Wung SF. Bradyarrhythmias: Clinical Presentation, Diagnosis, and Management. Crit Care Nurs Clin North Am 2016; 28:297-308.

6.Nutt D. Mirtazapine: pharmacology in relation to adverse effects. Acta Psychiatr Scand Suppl 1997; 391:31-37.

7.Stimmel GL, Dopheide JA, Stahl SM. Mirtazapine: an antidepressant with noradrenergic and specific serotonergic effects. Pharmacotherapy 1997; 17:10-21.

8.Masand PS, Gupta S. Long-term side effects of newer-generation antidepressants: SSRIS, venlafaxine, nefazodone, bupropion, and mirtazapine. Ann Clin Psychiatry 2002; 14:175-182.

9.Beyenburg S, Schonegger K. Severe bradycardia in a stroke patient caused by a single low dose of escitalopram. Eur Neurol 2007; 57:50-51.

10.Padala KP, Padala PR, Wengel SP. Dose-dependent bradycardia with citalopram in an elderly patient. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2010; 12:PCC 09100789.

11.Isbister GK, Prior FH, Foy A. Citalopram-induced bradycardia and presyncope. Ann Pharmacother 2001; 35:1552-1555.

12.Anderson J, Compton SA. Fluoxetine induced bradycardia in presenile dementia. Ulster Med J 1997; 66:144-145.

13.Friedman EH. Fluoxetine-induced bradycardia. J Clin Psychiatry 1991; 52:477.

14.Pae CU, Kim JJ, Lee CU, Lee SJ, Chul-Lee CL, Paik IH. Provoked bradycardia after paroxetine administration. Gen Hosp Psychiatry 2003; 25:142-144.

15.Carcone B, Vial T, Chaillet N, Descotes J. Symptomatic bradycardia caused by mianserin at therapeutic doses. Hum Exp Toxicol 1991; 10:383-384.

16.Koseoglu Z, Kara B, Satar S. Bradycardia and hypotension in mianserin intoxication. Hum Exp Toxicol 2010; 29:887-888.

17.de Boer T. The pharmacologic profile of mirtazapine. J Clin Psychiatry 1996; 57(Suppl 4):19-25.

18.Blier P. Pharmacology of rapid-onset antidepressant treatment strategies. J Clin Psychiatry 2001; 62(Suppl 15):12-17.

19.Villalon CM, Centurion D. Cardiovascular responses produced by 5-hydroxytriptamine:a pharmacological update on the receptors/mechanisms involved and therapeutic implications. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol 2007; 376:45-63.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.