Coexistence of autism and eating disorder: a case report
Seda Aybuke Sari
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2018;31:301-303
PDF
Article No: 8   Article Type :  Case Report
A case of autism who lost 18kg within one and a half months with vomiting episodes following binge eating attacks and refused to eat solid foods within the last ten days is presented in this study. As solid food intake was completely stopped and fluids were vomited out, it was decided to hospitalize the patient who was admitted to the psychiatry clinic with a diagnosis of feeding or eating disorders not elsewhere classified (FED-NEC). Intravenous hydration and 15mg/day olanzapine were initiated. Studies on children with autism spectrum disorders (ASD) showed that these children had atypical eating patterns and rituals compared to a healthy control group.
Keywords : Autism spectrum disorders, binge eating, hospitalization, rejection of eating, vomiting
Otizme eşlik eden yeme bozukluğu: Bir olgu sunumu
Makale No: 8   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Bu çalışmada, aşırı yeme ataklarını takiben bir buçuk ay içinde 18kg kaybeden ve son on gün içinde katı gıdalar yemeyi reddeden bir otizm vakası sunulmuştur. Katı gıda alımı tamamen duran ve sıvı gıdaları kusmaya devam eden olgunun hastaneye yatırılmasına karar verildi. Tanımlanmamış diğer beslenme ve yeme bozukluğu (TD-BYB) tanısı ile psikiyatri kliniğine yatırıldı. İntravenöz hidrasyon ve olanzapin 15mg/gün başlandı. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar üzerinde yapılan çalışmalar, bu çocukların sağlıklı çocuklara kıyasla atipik yeme paternleri ve ritüelleri olduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler : Otizm spektrum bozukluğu, tıkanırcasına yeme, hospitalizasyon, yeme reddi, kusma
REFERENCES
1.Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth ed., Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013.

2.Turnbull S, Ward A, Treasure J, Jick H, Derby L. The demand for eating disorder care: An epidemiological study using the general practice research database. Br J Psychiatry 1996; 165:705-712.

3.Bandini LG, Anderson SE, Curtin C, Cermak S, Evans, EW, Scampini R, Maslin M, Must A. Food selectivity in children with autism spectrum disorders and typically developing children. J Pediatr 2010; 157:259-264.

4.Cermak SA, Curtin C, Bandini LG. Food selectivity and sensory sensitivity in children with autism spectrum disorders. J Am Diet Assoc 2010; 110:238-246.

5.Curtin C, Anderson SE, Must A, Bandini L. The prevalence of obesity in children with autism: a secondary data analysis using nationally representative data from the National Survey of Children’s Health. BMC Pediatr 2010; 10:11.

6.Schreck KA, Williams K, Smith AF. A comparison of eating behaviors between children with and without autism. J Autism Dev Disord 2004; 34:433-438.

7.Gillberg C. Autism and anorexia nervosa: related conditions? Nord J Psychiatry 1985; 39:307-312. (Swedish)

8.Gillberg C, Cederlund M, Lamberg K, Zeijlon L. Brief report: “the autism epidemic”. The registered prevalence of autism in a Swedish urban area. J Autism Dev Disord 2006; 36:429-435.

9.Brewerton TD. Antipsychotic agents in the treatment of anorexia nervosa: neuropsychopharmacologic rationale and evidence from controlled trials. Curr Psychiatry Rep 2012; 14:398-405.

10.Norris ML, Spettigue W, Buchholz A, Henderson KA, Gomez R, Maras D, Gaboury I, Ni A. Olanzapine use for the adjunctive treatment of adolescents with anorexia nervosa. J Child Adolesc Psychopharmacol 2011; 21:213-220.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.